Privacyverklaring Flevostar Almere

Flevostar Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://flevostar-almere.nl
info@flevostar-almere.nl

Laura Brasser (voorzitter interim) is de functionaris Gegevensbescherming van Flevostar Almere. Zij is te bereiken via info@flevostar-almere.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flevostar Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Flevostar Almere verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar die lid worden bij onze vereniging;
 • Onze vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verzoeken wij dit aan ons kenbaar te maken, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flevostar Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Lidmaatschap bij onze vereniging;
 • Het versturen van factuur en de administratieve verwerking van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Telefonisch contact met u, of e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen in ons aanbod.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flevostar Almere neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flevostar Almere) tussen zit.

Flevostar Almere gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 • Website gebouwd op WordPress, waarbij contactformulier wordt gebruikt;
 • Microsoft Office: Word, Excel, Outlook;
 • Google Drive;
 • Mailprogramma’s.

De computerprogramma’s en -systemen zijn up-to-date, wachtwoorden worden niet met derden gedeeld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flevostar Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flevostar Almere verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flevostar Almere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flevostar Almere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand aan u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flevostar-almere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Flevostar Almere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flevostar Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via info@flevostaralmere.nl.